Verwendung (Best.-Nr.)VerwendungLandStatus
78232100200
MShyo 848-1z (200 HHz, 265V)
WW
78232100260
MShyo 848-1z (300 HHz, 200V)
WW